ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου - EUROPA UOMO ΚΥΠΡΟΥ

Τροποποιήθηκε σύμφωνα με απόφαση της γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 21/9/2013

ΑΡΘΡΟ 1 – Ίδρυση – Επωνυμία

1. Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία: “Europa Uomo Κύπρου” Στις διεθνείς σχέσεις του Σωματείου, θα χρησιμοποιείται η επωνυμία “Europa Uomo Cyprus”.

2. H σφραγίδα του Σωματείου θα έχει το σχήμα, περιεχόμενο και εμφάνιση ως το πιο κάτω Σχέδιο 1, και για χρήση στο εξωτερικό ως το πιο κάτω Σχέδιο 2.

Σχέδιο 1   Σχέδιο 2


ΑΡΘΡΟ 2 – Έδρα

1. Η έδρα του Σωματείου θα βρίσκεται στην Λευκωσία στη διεύθυνση που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Σωματείο δύναται να μεταφέρει την έδρα του σε οποιαδήποτε διεύθυνση στην Κυπριακή Δημοκρατία.


ΑΡΘΡΟ 3 – Σκοποί

Σκοποί του Σωματείου είναι:

1. Η σύνδεση του Σωματείου με το Europa Uomo, του οποίου η έδρα βρίσκεται στην Αμβέρσα του Βελγίου και του οποίου στόχος είναι η καλύτερη δυνατή ιατρική και ψυχολογική φροντίδα των ασθενών με καρκίνο του προστάτη.

2. (α) Η εξεύρεση τρόπων που να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του ασθενή με καρκίνο του προστάτη και της οικoγένειας του.
(β) Η προώθηση της διάδοσης και ανταλλαγής τεκμηριωμένων στοιχείων και των τελευταίων πληροφοριών για τον καρκίνο του προστάτη.
(γ) Η προώθηση της αντίληψης και της σωστής διάγνωσης και πρόγνωσης του καρκίνου του προστάτη.
(δ) Η έμφαση στην ανάγκη για την κατάλληλη και γρήγορη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη.
(ε) Η εκστρατεία για τη λήψη μέτρων πρόσβασης στην καλύτερη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη.
(στ) Η εξασφάλιση ποιότητας και η υποστήριξη κατά την διάρκεια όπως και μετά τη θεραπεία του προστάτη.
(ζ) Η προώθηση της πολυεπαγγελματικής ποιοτικής φροντίδας και κατάλληλης ιατρικής υποδομής.
(η) Η αναγνώριση της καλής κλινικής πρακτικής και η προώθηση των εξελίξεων της.
(θ) Η εξασφάλιση όπως όλοι οι άντρες που πάσχουν από καρκίνο του προστάτη κατανοούν τις διαθέσιμες μελέτες, επιλογές θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής τους σε κλινική και του δικαιώματος τους για δεύτερη γνώμη.

3. Η διοργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης και η προώθηση προγραμμάτων έγκαιρης διάγνωσης σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, άλλους φορείς και επιστημονικές οργανώσεις, η παροχή πληροφοριών μέσω διασκέψεων, κειμένων και μελετών, εκπαιδευτικών και επιστημονικών ανταλλαγών με άλλες χώρες, σχετικά με τον καρκίνο του προστάτη.

4. Η προώθηση και συνεργασία με κρατικούς, φιλανθρωπικούς, ιατρικούς οργανισμούς και ιδρύματα, χωρίς οποιαδήποτε ανάμιξη σε κόμματα και την πολιτική ή κομματική δραστηριότητα.

5. Προς επίτευξη των σκοπών του, το Σωματείο θα έχει εξουσία:

(α) να αποκτά, ενοικιάζει, ανεγείρει, χρησιμοποιεί, και διατηρεί ακίνητη και κινητή περιουσία κάθε είδους και περιγραφής.

Νοείται ότι το Σωματείο δεν θα ασχολείται με οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα ή δραστηριότητες εμπορίας γης ή εκμετάλλευσης ακινήτων ή άλλες δραστηριότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν θα ανταγωνίζεται επιχειρήσεις.

(β) να διασφαλίζει τους οικονομικούς πόρους για την αγορά και χρησιμοποίηση μηχανημάτων, εξοπλισμού, εγκαταστάσεων και εφοδίων που σχετίζονται με τη θεραπεία και ανακούφιση ανθρώπων που πάσχουν από καρκίνο του προστάτη

(γ) να συνάπτει δάνεια με ή χωρίς εξασφάλιση με υποθήκη ή άλλη επιβάρυνση, προς εξυπηρέτηση των σκοπών του Σωματείου.
(δ) να προσλαμβάνει και χρησιμοποιεί ή απολύει ιατρικό και άλλο επιστημονικό, παραϊατρικό προσωπικό, συμβούλους και γραφειακό προσωπικό.
(ε) να εκδίδει βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, ενημερωτικά φυλλάδια, διαφωτιστικό υλικό, και να δημιουργεί και διατηρεί ιστοσελίδα στο διαδίκτυο.
(στ) να διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα του Σωματείου.


ΑΡΘΡΟ 4 – Μέλη

1. Μέλη του Σωματείου δύνανται να καταστούν πρόσωπα που πάσχουν από καρκίνο του προστάτη και άτομα που είναι ηλικίας πάνω από τα 45.

2. Επίτιμα μέλη του Σωματείου δύνανται να καταστούν πρόσωπα που εγκρίνει το διοικητικό συμβούλιο τα οποία είναι εγνωσμένου κύρους και ειδίκευσης στη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη, που προσφέρουν ή δύνανται να προσφέρουν υποστήριξη σε καρκινοπαθείς, και πρόσωπα που προσέφεραν σημαντικές δωρεές και υπηρεσίες προς το Σωματείο.

3. Πρόσωπο που επιθυμεί να καταστεί μέλος του Σωματείου δύναται να το πράξει υποβάλλοντας αίτηση με τα στοιχεία του.

4. Οποιοδήποτε μέλος του Σωματείου επιθυμεί να παραιτηθεί από μέλος, δύναται να το πράξει ενημερώνοντας προς τούτο γραπτώς το διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου, οπότε διαγράφεται από το μητρώο των μελών. Νοείται ότι αν ο αποχωρών χρωστεί συνδρομές, υποχρεούται να τις εξοφλήσει.

5. Μέλος που παραλείπει να καταβάλει την συνδρομή του εντός τριών μηνών αφ΄ότου κατέστη πληρωτέα, καθίσταται ανενεργό.

 

ΑΡΘΡΟ 5 – Συνδρομές

1. Έκαστο μέλος έχει υποχρέωση να προκαταβάλλει στο Σωματείο ετήσια συνδρομή η οποία ορίζεται στο ποσό των €15 ετησίως.

2. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής δύναται οποτεδήποτε να διαφοροποιηθεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

3. Τα επίτιμα μέλη δεν υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε ετήσιας ή άλλης συνδρομής.

4. Το διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου έχει εξουσία σε ειδικές περιπτώσεις να εξαιρέσει οποιοδήποτε μέλος από την υποχρέωση καταβολής συνδρομής λόγω βεβαρημένης υγείας, ανικανότητας, ή οικονομικής αδυναμίας.

 

ΑΡΘΡΟ 6 – Πόροι

1. Οι πόροι του Σωματείου είναι:

(α) οι συνδρομές των μελών,
(β) οι δωρεές, κληροδοτήματα, χορηγίες και παροχές,
(γ) οι κρατικές χορηγίες
(δ) τα έσοδα από δραστηριότητες του Σωματείου
(ε) τόκοι από τυχόν καταθέσεις του Σωματείου
(στ) έσοδα από εκδόσεις βιβλίων ή άλλων εντύπων
(ζ) τα τυχόν ενοίκια ή άλλα εισοδήματα από ακίνητα
(η) κάθε άλλη νόμιμη πηγή


ΑΡΘΡΟ 7 – Νομική προσωπικότης και εκπροσώπηση

1. Από της έκδοσης πιστοποιητικού εγγραφής του, το Σωματείο αποκτά νομική προσωπικότητα σύμφωνα με το άρθρο 7 του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου του 1972.

2. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ή το πρόσωπο ή πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται από το διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπούν το Σωματείο ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε άλλου οργανισμού στο εξωτερικό.

 

ΑΡΘΡΟ 8 – Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου απαρτίζεται από επτά μέλη.

2. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου δύναται να αυξηθεί ή μειωθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών του Σωματείου.

3. Τα πρώτα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Σωματείου είναι τα πρόσωπα των οποίων τα ονόματα καταγράφηκαν στο αρχικό καταστατικό με το οποίο ενεγράφη το Σωματείο

4. (1) Το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζεται σε σώμα με τα εξής αξιώματα:

(α) τον Πρόεδρο
(β) τον Αντιπρόεδρο
(γ) το Γραμματέα
(δ) τον Ταμία
(ε) Μέλη

(2) Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να διορίζει ένα από τα μέλη του ως εκτελεστικό διευθυντή του Σωματείου και να καθορίζει τους όρους του διορισμού του

5. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου θα είναι τριετής, αλλά τα μέλη ή οποιοδήποτε μέλος του δύναται να θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή.

6. Σε περίπτωση χηρείας στο διοικητικό συμβούλιο και μέχρι τη λήξη της τριετούς θητείας του, το διοικητικό συμβούλιο πληρώνει την χηρεύουσα θέση με το διορισμό οποιουδήποτε μέλους του Σωματείου που κρίνει ικανό και κατάλληλο προς τούτο.

7. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.

8. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται ψήφου, αν η απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του Σωματείου αφ΄ενός και του μέλους αφ΄ετέρου, ή της συζύγου αυτού ή συγγενών εξ αίματος μέχρι και του τρίτου βαθμού ή σε επιχείρηση, δικαιοπραξίας μεταξύ του Σωματείου αφ΄ενός και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, αφ΄ετέρου, στην οποία, η στην διοίκηση της οποίας το μέλος συμμετέχει.

9. Το διοικητικό συμβούλιο διαχειρίζεται τα οικονομικά και τις υποθέσεις και προωθεί τους σκοπούς του Σωματείου.

10. Ο πρόεδρος των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη και λήξη των εργασιών αυτού, διευθύνει τις συζητήσεις και δίδει τον λόγον στους αιτούντες, θέτει ζητήματα σε ψηφοφορία ορίζοντας τη διατύπωση της σχετικής απόφασης. Κωλυομένου ή απουσιάζοντος του προέδρου, ο αντιπρόεδρος τον αναπληροί. Σε περίπτωση που και ο αντιπρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου αναβάλλεται σε ημερομηνία που θα οριστεί αργότερα από τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος ή, απόντος αυτού ο αντιπρόεδρος μαζί με τον ταμία διενεργεί τις αναγκαίες πληρωμές και συνυπογράφουν τις τραπεζικές επιταγές και τραπεζικά έγγραφα όπως και κάθε συμβόλαιο ή δικαιοπραξία.

11. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, διεξάγει την αλληλογραφία του Σωματείου σύμφωνα με τις οδηγίες του διοικητικού συμβουλίου, φυλάττει την σφραγίδα και τα αρχεία του Σωματείου και συνυπογράφει με τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο την αλληλογραφία και κάθε έγγραφο που αφορά στην λειτουργία του Σωματείου.

12. Ο ταμίας τηρεί τα βιβλία του ταμείου και τα διπλότυπα αποδείξεων είσπραξης και αποδείξεων για πληρωμές, δωρεές, κληροδοτήματα, και γενικά τηρεί όλα τα αναγκαία βιβλία.

13. Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου:

(α) το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστο μία φορά τον μήνα και όταν ο πρόεδρος κρίνει τούτο αναγκαίο.
(β) το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται τουλάχιστο η πλειοψηφία των μελών του περιλαμβανομένου του προέδρου ή του αντιπροέδρου του. Οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου δύναται να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συνεδρία τηλεφωνικώς, εφόσον υπάρχει μεγαφωνικό στην αίθουσα συνεδριάσεων και υπάρχει άμεση και ταυτόχρονη επικοινωνία με όλους τους διοικητικούς συμβούλους. Η τηλεφωνική συμμετοχή αποτελεί παρουσία του τηλεφωνούντος διοικητικού συμβούλου στην συνεδρίαση.

(γ) οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, και σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(δ) πρακτικό ή απόφαση που φέρει την υπογραφή πέντε τουλάχιστο μελών του διοικητικού συμβουλίου ή αντίγραφα του πρακτικού ή απόφασης που το καθένα χωριστά φέρει την υπογραφή ενός ή περισσοτέρων διοικητικών συμβούλων, θα αποτελεί έγκυρο και δεσμευτικό πρακτικό ή απόφαση.

(ε) οποιοσδήποτε διοικητικός σύμβουλος δύναται να ψηφίσει με ενυπόγραφο τηλεομοιότυπο και η ψήφος του θα συνυπολογίζεται ως εάν αυτός παρευρισκόταν και ψήφιζε σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

(στ) στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα ή, απόντος του Προέδρου, από τον Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα ή απόντος του Γραμματέα από τον εκτελούντα καθήκοντα γραμματέα.

14. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερεις διαδοχικές συνεδριάσεις υπόκειται σε έκπτωση από το αξίωμα του και αφού κληθεί σε απολογία, το διοικητικό συμβούλιο δύναται να τον παύσει από μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

15. Οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου που παραβιάζει το Καταστατικό ή που επιδεικνύει αμέλεια ή αδιαφορία στην εκτέλεση των καθηκόντων του δύναται να παυθεί από το αξίωμα με απόφαση της συνέλευσης των μελών του Σωματείου.

16. Το αξίωμα οποιουδήποτε μέλους του διοικητικού συμβουλίου χηρεύει όταν αυτός:

(α) αποθάνει, ή
(β) παραιτηθεί με γραπτή παραίτηση, ή
(γ) καταστεί σωματικά ή διανοητικά ανίκανο για εκτέλεση των καθηκόντων του, ή
(δ) καταδικαστεί από αρμόδιο δικαστήριο για ποινικό αδίκημα που εμπεριέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, ή
(ε) εκδοθεί εναντίον του διάταγμα παραλαβής ή κηρυχθεί σε πτώχευση από αρμόδιο δικαστήριο, ή
(στ) αν εκπέσει από το αξίωμα του δυνάμει του άρθρου 8(15).

17. Σε περίπτωση χηρείας στο διοικητικό συμβούλιο η οποία δεν έχει πληρωθεί σύμφωνα με το άρθρο 8(6), δύναται να πληρωθεί από τη γενική συνέλευση των μελών του Σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 9 – Γενικές Συνελεύσεις

1. Η γενική συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση αυτού που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τηρουμένου του καταστατικού αυτού, η γενική συνέλευση των μελών εκλέγει ανα τριετία τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ορίζει τους ελεγκτές των λογαριασμών του Σωματείου, αποφασίζει περί της εισόδου ή αποβολής μέλους, περί της έγκρισης του ισολογισμού, περί μεταβολής των σκοπών του Σωματείου, περί της τροποποίησης του καταστατικού και περί της διάλυσης του Σωματείου.

3. Η γενική συνέλευση των μελών έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των μελών του διοικητικού συμβουλίου και δικαιούται να παύει τα μέλη αυτού σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού αυτού.

4. Η γενική συνέλευση των μελών του Σωματείου συγκαλείται με απόφαση του διοικητικού συμβούλιου.

5. Η γενική συνέλευση των μελών του Σωματείου, δύναται να συγκληθεί επίσης εφόσον το ζητήσουν γραπτώς με αίτημα τους τουλάχιστον δέκα μέλη του Σωματείου. Σε περίπτωση που δεν εισακουσθεί το αίτημα τους τότε ο Έφορος δύναται να εξουσιοδοτήσει τους αιτούντες να συγκαλέσουν οι ίδιοι τη γενική συνέλευση.

6. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

7. Απόφαση που φέρει την υπογραφή της πλειοψηφίας των μελών του Σωματείου είναι έγκυρη και ισχυρή ως να εψηφίζετο σε γενική συνέλευση που συγκλήθηκε και συγκροτήθηκε κανονικά.

8. Προς λήψη απόφασης για τροποποίηση του καταστατικού ή για διάλυση του Σωματείου απαιτείται απαρτία από το ήμισυ του αριθμού των μελών πλέον ενός, και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.
Νοείται ότι το Καταστατικό δεν μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.

9. Για τη λήψη απόφασης για μεταβολή των σκοπών του Σωματείου απαιτείται απαρτία πέραν των τριών τετάρτων του αριθμού των μελών και η συναινετική ψήφος των τριών τετάρτων του αριθμού των μελών.

10. Τηρουμένων των πιο πάνω προνοιών παρίσταται απαρτία στις γενικές συνελεύσεις όταν κατά την έναρξη της συνέλευσης παρίσταται το ήμισυ του αριθμού των Μελών του Σωματείου πλέον ενός. Αν μέσα σε είκοσι λεπτά από την ορισθείσα ώρα έναρξης της συνέλευσης δεν δημιουργηθεί απαρτία, τότε τα παριστάμενα μέλη αποτελούν απαρτία.

 

ΑΡΘΡΟ 10 – Σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων

1. Οι γενικές συνελεύσεις του Σωματείου συγκαλούνται με εντολή του διοικητικού συμβουλίου με γραπτή ειδοποίηση προς όλα τα μέλη δεκαπέντε τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία συγκρότησης της συνέλευσης ή με δημοσίευση της ειδοποίησης σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας.

2. Η εκ παραδρομής μη αποστολή ειδοποίησης γενικής συνέλευσης σε οποιοδήποτε μέλος ή μέλη δεν καθιστά άκυρη τη γενική συνέλευση και τις αποφάσεις της.

3. Η ειδοποίηση για γενική συνέλευση εκθέτει την ημερήσια διάταξη με το θέμα ή θέματα που θα συζητηθούν κατά τη συνέλευση.

4. Η ειδοποίηση προσδιορίζει το είδος της συνέλευσης ήτοι αν πρόκειται για Έκτακτη ή Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

ΑΡΘΡΟ 11 – Εργασίες στις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις

1. Των γενικών συνελεύσεων προεδρεύει ο Πρόεδρος του Σωματείου και στην απουσία αυτού ο Αντιπρόεδρος. Αν απουσιάζουν αμφότεροι, τα μέλη που παρίστανται στη συνέλευση εκλέγουν ένα από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για να προεδρεύσει της συνέλευσης. Αν δεν παρίσταται οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή αν οποιοδήποτε από τα παριστάμενα μέλη ή μέλος δεν επιθυμεί να προεδρεύσει, τότε τα παριστάμενα μέλη του Σωματείου εκλέγουν οποιοδήποτε από αυτούς για να προεδρεύσει της συνέλευσης.

2. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου:

(α) Ο Πρόεδρος εκθέτει τη λογοδοσία του Σωματείου σχετικά με τα πεπραγμένα κατά την προηγηθείσα τριετία και ακολουθεί συζήτηση σε σχέση με τη λογοδοσία.
(β) Ο Ταμίας λογοδοτεί για τους λογαριασμούς του Σωματείου και καταθέτει την έκθεση του Ελεγκτή.
(γ) Διορίζεται εγκεκριμένος Ελεγκτής και καθορίζεται η αμοιβή του.
(δ) Παρουσιάζεται κάθε άλλο θέμα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να συζητηθεί.
(ε) Λαμβάνει χώρα συζήτηση και λήψη απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης.
(στ) Εκλέγεται νέο διοικητικό συμβούλιο.
Εργασία στις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις
3. Εκτός από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

4. Το δέκα τοις εκατόν και άνω των Μελών του Σωματείου που έχουν εξοφλημένες τις συνδρομές τους δύναται με γραπτό και ενυπόγραφο αίτημα να ζητήσει τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σχετικά με θέμα που προσδιορίζεται στο αίτημα.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την αιτηθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά την παράγραφο 4 πιο πάνω το αργότερο μέσα σε τριάντα μέρες από την υποβολή του αιτήματος και να ορίσει τον τόπο και χρόνο της συγκρότησης της που να μην υπερβαίνει τους δύο μήνες από της υποβολής του αιτήματος.

6. Η σχετική ειδοποίηση για την αιτηθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση εκθέτει τα ονόματα των αιτητών και το θέμα προς συζήτηση και λήψη απόφασης.

7. Η διαδικασία διεξαγωγής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι η ίδια όπως στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, και αν δεν υπάρχει πρόνοια για οποιοδήποτε θέμα, τούτο ρυθμίζεται από τον Πρόεδρο του Σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 12 – Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου κατά τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις διεξάγονται ως ακολούθως:

1. Τα Μέλη του Σωματείου που επιθυμούν να εκλεγούν ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους πριν την έναρξη των εργασιών της συνέλευσης.

2. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα Μέλη του Σωματείου που έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές τους.

3. Μέλη του Σωματείου που δικαιολογημένα δεν μπορούν να προσέλθουν στη Συνέλευση, μπορούν να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους γραπτώς πριν τη Συνέλευση.

4. Προτού αρχίσει η ψηφοφορία για ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου, εκλέγεται δια βοής τριμελής Εφορευτική Επιτροπή.

5. Η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των υποψηφίων τον οποίο ανακοινώνει στη συνέλευση.

6. Εάν οι υποψήφιοι είναι μόνον επτά, τότε ανακηρύσσονται ως το νέο διοικητικό συμβούλιο αριστίνδην. Εάν οι υποψήφιοι υπερβαίνουν τους επτά, διεξάγεται μυστική ψηφοφορία ως εξής:

(α) Καταρτίζεται ψηφοδέλτιο με τα ονόματα των υποψηφίων σε αλφαβητική σειρά, το οποίο διανέμεται στα Μέλη του Σωματείου που παρίστανται στη συνέλευση.

(β) Κάθε ψηφοφόρος σημειώνει με σταυρό ή «ν» απέναντι από τα ονόματα επτά υποψηφίων της εκλογής του. Ακολούθως τοποθετεί ιδιοχείρως το συμπληρωμένο ψηφοδέλτιο στην κάλπη.

(γ) Η Εφορευτική Επιτροπή επιβλέπει την ψηφοφορία και την κάλπη.

(δ) Όταν συμπληρωθεί η ψηφοφορία, η Εφορευτική Επιτροπή καταμετρά τις ψήφους που έλαβε έκαστος υποψήφιος και ανακηρύσσει τους επτά με τις περισσότερες ψήφους ως τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου.

7. Το εκλεγέν νέο διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει εντός 30 ημερών από την εκλογή του και καταρτίζεται σε σώμα.

 

ΑΡΘΡΟ 13 – Διάλυση

1. Το Σωματείο μπορεί να διαλυθεί οποτεδήποτε με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών όπως προβλέπεται στο άρθρο 9(9).

2. Το Σωματείο διαλύεται και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) αν τα μέλη του Σωματείου μειωθούν σε αριθμό κάτω από είκοσι
(β) με απόφαση του Δικαστηρίου μετά από αίτηση του διοικητικού συμβουλίου, ή του ενός πέμπτου των μελών του Σωματείου ή του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας:

(i) αν λόγω άλλων αιτίων αποβαίνει αδύνατος ή ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου ή αν καθίσταται αδύνατη η εξακολούθηση του Σωματείου σύμφωνα με το Καταστατικό

(ii) αν το Σωματείο επιδιώκει σκοπούς διαφορετικούς από τους καθοριζομένους στο καταστατικό, ή αν οι σκοποί ή η λειτουργία του Σωματείου απέβησαν παράνομοι ως προβλέπεται στο άρθρο 3 του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου του 1972.

(iii) Στις περιπτώσεις που προβλέπει ο περί Σωματείων και ή Ιδρυμάτων Νόμος του 1972
3. Το Συμβούλιο από της διάλυσης του Σωματείου τελεί αυτοδικαίως υπό εκκαθάριση και μέχρι την αποπεράτωση της εκκαθάρισης του για τις ανάγκες αυτής λογίζεται υφιστάμενο.

4. Εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από τη γενική συνέλευση των μελών του Σωματείου, η εκκαθάριση του γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο, και, αν δεν υφίστανται διοικητικοί σύμβουλοι, διορίζεται εκκαθαριστής ή εκκαθαριστές από το Δικαστήριο.

5. Ο εκκαθαριστής υπέχει θέση διοικητικού συμβούλου του Σωματείου αλλα η εξουσία του περιορίζεται στις ανάγκες της εκκαθάρισης.

6. Ο εκκαθαριστής ευθύνεται σε αποζημίωση για κάθε εκ πταίσματος αυτού παράβασης των υποχρεώσεων του και αν είναι περισσότεροι εκκαθαριστές ευθύνονται εις ολόκληρον.

7. Η καθαρή περιουσία του Σωματείου μετά τη συμπλήρωση της εκκαθάρισης περιέρχεται σε άλλα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα ή σε κρατική υπηρεσία.

 

ΑΡΘΡΟ 14 – Γενικά

1. Ζητήματα που δεν προβλέπονται στο παρόν καταστατικό θα διέπονται από τις πρόνοιες του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου του 1972 (Ν.97/1972).

2. Ζητήματα για τα οποία δεν γίνεται πρόνοια είτε στο καταστατικό είτε στον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο του 1972 αποφασίζονται και ρυθμίζονται από τη γενική συνέλευση των μελών του Σωματείου


Ονόματα, διευθύνσεις και υπογραφές ιδρυτών: